Skundas dėl užsakymo

SKUNDAI, LAIDAVIMAS, GARANTIJA

Klientas gali pateikti skundą dėl Parduotuvės veikimo (ir Paskyros veikimo) per 30 dienų nuo dienos, kai įvyko Parduotuvės veikimo sutrikimai ar pertrūkiai.

Skundas turi būti pateiktas elektroniniu būdu, siunčiant kortelėje „Pranešimas apie problemą“ esančią formą. Skunde Klientas privalo nurodyti: vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą, korespondencijos adresą, skundo priežasties pobūdį ir atsiradimo datą.
Parduotuvė išnagrinės skundą per 14 dienų nuo jo gavimo dienos. Apie sprendimą Klientui bus pranešta nedelsiant.
Juridinio asmens ir juridinio asmens statuso neturinčio organizacinio vieneto atveju šio subjekto vardu gali veikti tik asmuo, įgaliotas šio subjekto vardu atlikti su parduotuvės naudojimu susijusius veiksmus ir įgyvendinti visas šio subjekto (Kliento) teises ir pareigas.
Pardavėjas atsako Klientui (Vartotojui), jei parduota Prekė turi fizinį ar teisinį trūkumą (laidavimas).
Pardavėjas per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų atsakys į Kliento skundą, kylantį iš laidavimo sutarties, ir praneš apie sprendimo būdą.
Tam, kad Pardavėjas galėtų išnagrinėti skundą, minėtą šio skyriaus 4 dalyje, Klientas privalo pateikti Pardavėjui nekokybišką Prekę ar Prekes kartu su Prekės/Prekių pirkimo dokumentu (kasos čekio kopija, pervedimo patvirtinimas iš banko sąskaitos ir kt.) kartu su skundo aprašymu. Skunde rekomenduojama pateikti šią informaciją: (1) informacija ir aplinkybės, susijusios su skundo dalyku, ypač trūkumo pobūdis ir atsiradimo data; (2) reikalavimas pašalinti Prekės neatitikimą Pardavimo sutarčiai arba sumažinti kainą arba pranešimas apie Pardavimo sutarties atsisakymą; ir (3) pareiškėjo kontaktiniai duomenys – tai leis greičiau išnagrinėti skundą. Ankstesniame sakinyje nustatyti reikalavimai yra tik rekomendacinio pobūdžio ir neturi įtakos skundo nagrinėjimui, jei skundas pateiktas kita forma, nei aprašyta.
Jei skundas pripažintas pagrįstu, Pardavėjas nedelsdamas pakeičia nekokybišką Prekę kokybiška arba, jei įmanoma, pašalina trūkumą (netaikoma naudotoms Prekėms, kurioms galimas tik kainos sumažinimas arba sutarties atsisakymas). Tai neturi įtakos Kliento teisei reikalauti sumažinti kainą arba atsisakyti sutarties pagal galiojančius įstatymus. Jei neįmanoma pakeisti Prekės, pašalinti Prekės trūkumų ar sumažinti kainos, Pardavėjas nedelsdamas grąžins sumokėtą kainą pagal galiojančius įstatymus.
Jei Kliento skundui išnagrinėti arba laidavimo sutarties įsipareigojimams įvykdyti Klientas privalo pristatyti Prekę Pardavėjui, Pardavėjas paprašys Kliento pristatyti Prekę Pardavėjo sąskaita.
Klientas, nepagrįstai pasinaudojęs teise į laidavimą, padengia Prekės pakartotinio pristatymo išlaidas (Pardavėjas pripažino skundą nepagrįstu).
Šio Skyriaus 4-8 dalyse minėtas laidavimas negalioja, jei Klientas įsigyja prekę tiesiogiai su profesine ar ūkine veikla susijusiais tikslais (Klientas nėra vartotojas).
Prekės gamintojas naujai pristatytai Prekei suteikia 12 mėnesių garantiją nuo Prekės pristatymo dienos, kuri taikoma Prekės fiziniams trūkumams, atsiradusiems dėl gamybos ar medžiagos defektų. Jei nustatytas Prekės defektas, Klientas privalo pateikti Pardavėjui skundą per kortelę „Pranešimas apie problemą“ ir pristatyti Prekę kartu su garantijos kortele Pardavėjo nurodytu adresu. Pagal garantiją Garantas pakeis Prekę nauja arba ją ištaisys. Per 14 dienų nuo Produkto gavimo iš Kliento dienos Pardavėjas praneša apie taisymo ar pakeitimo datą arba atsisakymą vykdyti garantinius įsipareigojimus. Teisė į garantiją neapriboja ir nepanaikina vartotojo teisės skųstis dėl Prekės pagal laidavimo sutartį.
Teisė į laidavimą ir garantiją negalioja, jei defektas atsirado dėl netinkamo Prekės montavimo arba naudojimo ne pagal paskirtį arba gamintojo instrukciją.